КОЛЕКТИВНО ЧЛАНСТВО (ЧЛАНИЦЕ)

Савез инжењера рударства и геологије Србије, осим чланова, чине и колективне чланице тј. удружења:

 • - републичка струковна и мултидисциплинарна инжењерска удружења;
 • - инжењерска удружења основана на територијалном принципу: покрајинска, градска, регионална и општинска.
 • - Почасни члан СИРГС - најмање 8 (осам) година пуне и успешне активности у СИРГС-у.

Удружења свој рад и пословање остварују у складу са Законом, својим Статутом и другим општим актима, као и Статутом СИРГС чиј и су чланови.

Утврђивање предлога за пријем у чланство нових чланица СИРГС-а које су регистроване у складу са Законом о удружењима, врши Управни одбор на основу захтева удружења и прихватањем овог Статута, а одлуку о пријему доноси Скупштина СИРГС-а.

Досадашње чланице својом одлуком о прихватању Статута СИРГС аутоматски стичу чланство.

Назив новооснованог удружења не може бити идентичан називу других удружења која су уписана или уредно пријављена за упис у Регистар.

Назив удружења не сме да буде заменљив са називом другог удружења, нити да изазива забуну о удружењу, његовим циљевима или у погледу тога о каквој је врсти правног лица реч.

Чланице СИРГС имају својство правног лица и самосталне су у свом организовању и раду, осим у оним обавезама које произилазе изовог Статута и других нормативних аката СИРГС.

Посебне обавезе и одговНрности имају чланице у примени Правилника СИРГС, који се односе на кућни ред и коришћење пословног простора у Домовима инжењера и Правилника о заштити од пожара, ако исте у складу са одлукама органа СИРГС користе пословни простор СИРГС за свој рад.

За заједнички створене обавезе, СИРГС и чланице одговарају солидарно у складу са Уговором којим су уговорили заједничке послове и активности.

Све чланице СИРГС имају једнака права, обавезе и одговорности.

Права, обавезе и одговорности чланица СИРГС и њихових облика организовања су:

 • - да активно раде на остваривању сопствених циљева и задатака, као и програма и плана рада СИРГС и заједнички утврђених активности, не реметећи своје програме и планове рада;
 • - да преко својих представника буду биране и заступљене у органима и телима СИРГС-а и СИТС-а;
 • - да се међусобно информишу о активностима које планирају и покрећу;
 • - да дају иницијативу за разматрање питања од заједничког интереса;
 • - да спроводе ставове, закључке и одлуке које су донели органи и тела СИРГС;
 • - да поштују и придржавају се општих аката, докумената и одлука органа СИРГС;
 • - да се у потпуности придржавају свих правилника, докумената и одлука које се односе на коришћење радног простора у пословним просторијама СИРГС;
 • - да се придржавају Етичког кодекса СИТС-а и СИРГС-а;
 • - да у својим Статутима и Статутима својих облика организовања, у својим документима, часописима, публикацијама и др, обавезно истакну да су чланице СИРГС и да употребљавају стилизовани знак IT;
 • - да редовно информишу СИРГС о својим плановима и програмима рада.

Својство чланице СИРГС престаје:

 • - иступањем из СИРГС-а на захтев чланице;
 • - престанком рада чланице;
 • - неприхватање и непримењивање обавеза из овог Статута;
 • - искључењем чланице одлуком Скуштине СИРГС;
 • - престанком СИРГС;

Чланица којој је престало чланство у СИРГС, одговорна је за обавезе које је преузела до дана престанка својства чланице СИРГС, чиме и губи сва стечена права, а посебно и одмах губи право коришћења пословног простора СИРГС.