СТАТУТ САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА РУДАРСТВА И ГЕОЛОГИЈЕ СРБИЈЕ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Савез инжењера рударства и геологије Србије (у даљем тексту: СИРГС) је добровољна, невладина, непрофитна, стручно-научна организација инжењера и организација рударске и геолошке струке као и стручњака и организација других инжењерских специјалности који раде у области рударства и геологије, заснована на слободи удруживања и отворена за сарадњу са другим научно-стручним, привредним и осталим организацијама и институцијама, на бази међусобног уважавања, узајамног поштовања и самосталности у раду, организована ради остваривања и унапређења заједничких и општих интереса и циљева, који нису забрањени Уставом или Законом.

Члан 2

Пун назив организације је: Савез инжењера рударства и геологије Србије, скраћени назив је: СИРГС.

Назив организације на енглеском језику је Association of Miпing and Geological Engineers of SerЬia, скраћено AMGE.

СИРГС има знак и заставу.

Знак представља стилизовани чекић и длето златне боје (РГ знак).

Застава је застава рудара и геолога са именом СИРГС.

Седиште СИРГС-а је у Београду у Улици Кнеза Милоша број 7.

СИРГС је колективни члан Савеза инжењера и техничара Србије и прихвата Статут и Етички кодекс СИТС-а.

Члан 3

СИРГС има својство правног лица и права и обавезе које му припадају на основу Устава, Закона и овог Статута.

СИРГС има печат округлог облика и правоугаони штамбиљ.

Пречник печата је 30 мм. У кругу је назив Савеза инжењера рударства и геологије Србије, а у средини Београд и знак ИТ. Текст је написан ћирилицом, осим знака ИТ.

Члан 4

За обавезе које настану из његове делатности СИРГС одговара својом имовином.

Члан 5

СИРГС ће у својим документима, часописима, публикацијама и др. прикладно истицати да је чланица Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС).

Члан 6

СИРГС се може учлањивати у друге сродне домаће и међународне организације или удруживати стално или повремено са одговарајућим научним, стручним и другим организацијама, у којима се остварују одређени циљеви СИРГС-а и СИТС-а, посебно на стручним питањима из области рударства и геологије или питањима која су од интереса за чланство на бази међусобног уважавања и поштовања самосталности у раду.

Члан 7

Одлуку о учлањењу у међународне организације, доноси Управни одбор, после прибављеног мишљења државних органа, када је то потребно.

Члан 8

СИРГС заступа Председник. Председник може да овласти Генералног секретара за послове платног промета и финансијског налогодавца.

II - ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 9

1. Области остваривања циљева и задатака

СИРГС је основан на неодређено време ради остваривања циљева и задатака из области технике и технологије, заштите животне средине, примене стандарда и унапређењу инжењерске струке, као и примени и унапређењу техничко-технолошких, стручно-научних знања и стандарда у области рударства и геологије.

1. Циљеви и задаци СИРГС-а:

 • - окупљање и организовање инжењера рударске и геолошке струке Србије ради остваривања њихових интереса, увећања стручног знања, обезбеђења одговарајућег статуса у заједници, на бази њиховог стручног доприноса у привредном, економском, научно-технолошком и укупном развоју Републике Србије;
 • - обједињавање, јачање и омасовљавање СИРГС-а, развијање међусобне сарадње и сарадње са одговарајућим домаћим и међународним организацијама инжењера;
 • - побољшавање сталешког интереса, угледа и заштите чланова СИРГС-а и пружање помоћи својим члановима и чланицама;
 • - развијање свих облика добре међусобне сарадње са другим удружењима и савезима, и Инжењерском комором Србије у интересу својих чланова, који кад испуне услове ових наведених институција, могу постати и њихови чланови;
 • - пружање помоћи инжењерима у научном и стручном усавршавању и организовању одговарајућих облика перманентног образовања;
 • - праћење савременог развоја технике и технологије и указивање на токове збивања и промене у овој области и давање мишљења о оптималности техничких и технолошких решења при привредним, инвестиционим и другим подухватима;
 • - неговање и развијање етике инжењерског позива, људских права и слобода;
 • - подстицање, организовање научно-стручних скупова, издавање научних и стручних радова, часописа и других публикација од интереса за инжењерску организацију;
 • - рад на техничкој регулативи (законима, прописима и стандардима), обезбеђујући њену савременост, адекватност, актуелност и функционалност;
 • - разматрање и давање стручних мишљења о плановима, програмима, анализама и другим актима важним за развој технике, технологије и производње у Републици Србији;
 • - подстицање и помагање оних активности и иницијатива које су усмерене на очување животне средине и уређење простора, уштеду и рационализацију потрошње свих врста енергије;
 • - сарадња са одговарајућим стручним, привредним и другим организацијама и органима на реализацији задатака од заједничког интереса;
 • - да предлаже надлежним државним органима и организацијама решење појединих питања из области рударства и геологије (посебно развој, стандарди, проблеми квалитета, односи са другим надлежним институцијама, заштита права произвођача и рударско-геолошке струке уопште) и других стручних питања која се односе на друштвени и привредни развој појединих локалитета, региона и земље у целини;
 • - учествује у изради базних Закона и подзаконских аката код надлежних министарстава која дотичу проблеме рударско-геолошке струке;
 • - да се залаже за што ефикасније преношење и примену научних резултата у пракси.

Члан 10

Своје циљеве и задатаке СИРГС остварује самостално и непосредно и у сарадњи са својим чланицама: струковним и мултидисциплинарним удружењима организованим на републичком нивоу, покрајинским, градским, регионалним и општинским удружењима.

Члан 11

Ради остваривања ових ц ева СИРГС има следеће задатке:

 • - да својим активностима, предлозима и залагањем, самостално или у сарадњи, ствара или утиче на остварење услова у којима ће креативност, стручна знања, предузимљивост и рад рударских и геолошких стручњака и научних радника, бити вредновани на адекватан начин, на основу исказаних знања и постигнутих резултата,
 • - да на адекватним облицима перманентног образовања кроз курсеве, семинаре и друге видове активности, окупља рударске и геолошке стручњаке и научне раднике и на таЈ начин допринесе усвајању нових знања и вештина које генеришу наука и пракса у нас и у свету,
 • - да организује научне и стручне скупове на којима ће се презентирати достигнућа у области науке, технологије и савремене праксе рударства и геологије и са њима повезаним наукама и делатностима, оцењивати постигнути резултати или проверавати покренуте идеје или поступци; вршити размене стручних мишљења и предлога; давати стручна мишљења или оцене по сопственој иницијативи или на тражење других органа или организација,
 • - да организује послове на информисању и издавачкој делатности која је од интереса за чланство и организацију, па у том смислу даје саопштења за штампу, издаје информативне билтене, научно-стручне часописе, зборнике радова и њима сродна издања,
 • - да организује презентације, изложбе и њима сличне активности у циљу упознавања и примене савремене технике и технологије ради повећања продуктивности рада, штедње и рационалног коришћења енергије, заштити животне средине, примени нове опреме и нових материјала, предлаже чланове за друштвена признања, сарађује око полагања стручних испита и сл.
 • - да заступа и штити интересе и права својих чланова, струке, науке и делатности рударства и геологије у земљи и иностранству, по сопственој иницијативи или тражењу,
 • - да остварује међународну сарадњу са сродним организацијама или другим институцијама, када је то од интереса за чланство, науку и праксу рударства и геологије, по принципима и интересу наше земље,
 • - да иницира или реализује и друге послове и поступке који су у складу са Статутом,
 • - да додељује јавна признања заслуженим члановима СИРГС-а, институцијама и привредним организацијама,
 • - да предлаже истакнуте чланове СИРГС-а за јавна признања, награде и одликовања, да предлаже истакнуте чланове друштва за Научно друштво Србије и Српску академију наука и уметности.

О свом раду СИРГС обавештава јавност преко саопштења, стручних скупова, билтена, часописа и конференција за штампу.

III - ДЕЛАТНОСТ

Члан 12

Ради остваривања циљеВа и задатака утврђених овим Статутом, СИРГС може обављати следеће привредне и друге делатности:

9412 - делатност струковних удружења (удруживање у оквиру професије и техничких области, укључујући и удружења специјалиста ангажованих у научној делатности);

Привредна делатност СИРГС је:

7219 - Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама.

Привредне и друге делатности Савез ће обављати у складу са чланом 37. Закона о у дружењима.

Члан 13

Делатност из члана 12. овог Статута, СИРГС може реализовати и са чланицама и другим правним и физичким лицима преко своје Стручне службе.

Активности и послови СИРГС одвијају се кроз професионални рад и волонтерски рад.

СИРГС за обављање своје делатности може оснивати предузећа, центре и агенције у свом саставу, са својим чланицама и другим правним и физичким лицима у земљи и иностранству

IV - ЧЛАНСТВО У СИРГС

Члан 14

Чланом СИРГС-а постаје се испуњавањем и потписом приступнице којом се прихватају обавезе и одговорности кој􀀗е су утврђене Статутом и другим актима донетим на основу Статута.

Скупштина, на предлог Управног одбора, може донети ближе критеријуме за пријем у чланство.

Престанак чланства наступа потписом иступнице, смрти чллана и др.

Члан 15

Чланови СИРГС су једнаки у правима, обавезама и одговорностима. Чланство у СИРГС је:

 • - појединачно - индивидуални чланови (чланови);
 • - колективно - републичка струковна и мултидисциплинарна инжењерска удружења, покрајинска, градска, регионална и општинска инжењерска удружења (чланице);
 • - интересно - правни субјекти;

1. Појединачно - индивидуално чланство (чланови)

Члан 16

Индивидуални чланови СИРГС могу бити: редовни, почасни и заслужни.

Члан 17

Редовни чланови су: дипломирани инжењери рударства и геологије.

Члан 18

Почасни и заслужни чланови СИРГС-а могу бити и лица других струка која активно сарађују на реализацији циљева и задатака рударско-геолошке струке.

Члан 19

Чланови се учлањују у СИРГС на основу личне жеље. СИРГС наплаћује чланарину одређену одлуком скупштине.

Члан 20

Сви чланови добијају чланску карту која је јединствена за целу организацију Србије.

Члан 21

СИРГС је обавезан да води евиденцију о свим члановима, плаћеним чланаринама и другим подацима.

V - ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА

Члан 22

Права редовних чланова су:

 • - да проширују и усавршавају своје стручно знање кроз активности у СИРГС или чланицама СИРГС-а;
 • - да учествују у радним, стручним и другим активностима чланице СИРГС-а и дају свој стручни и други допринос;
 • - да остварују увид у рад, да се изјашњавају о раду и да предлажу мере за бољи и савременији рад организације;
 • - да буду бирани у органе и тела СИРГС-а и СИТС-а;
 • - да траже и уживају заштиту својих права;
 • - да се користе повластицама које су чланице СИРГС и СИТС у могућности да им пруже.

Члан 23

Дужности редовних чланова су:

 • - да раде на остваривању циљева и задатака СИРГС-а;
 • - да усавршавају и развијају техничке науке, да негују заједнички рад на унапређењу стручне размене искуства и општег техничког напретка;
 • - да поштују и да се придржавају одредби Статута и осталих аката СИРГС и чланица СИРГС;
 • - да поштују Етички кодекс и одлуке Суда части СИРГС-а и СИТС-а;
 • - да спроводе у дело одлуке и закључке органа СИРГС-а;
 • - да учествују у радним и стручним активностима СИРГС-а;
 • - да редовно измирују своје чланарине.

Посебна права и дужност чланова СИРГС утврђују се овим Статутом или другим актима.

Члан 24

Избор за почасног члана jе признање појединцима, инжењерима другим лицима, која су се истакла посебним достигнућима у струци, у привредном и научном развоју Републике Србије и СИТС-а.

Члан 25

За заслужног члана може бити изабран редовни члан СИРГС-а, на основу дугогодишњег активног ангажовања, рада и доприноса у остваривању циљева и задатака СИРГС-а.

Члан 26

Почасне и заслужне чланове проглашава Скупштина СИРГС.

Члан 27

Као изрази захвалности за рад и постигнуте резултате у остварењу циљева и задатака СИРГС-а, својим члановима СИРГС додељује следећа признања:

 • - Захвалница појединцима и институцијама за успешно остварену активност у СИРГС-у.
 • - Заслужни члан СИРГС - најмање 4 (четири) године пуне активности у СИРГС-у.
 • - Почасни члан СИРГС - најмање 8 (осам) година пуне и успешне активности у СИРГС-у.

Предлог даје Управни одбор

Члан 28

У циљу подстицаја развоја научног подмлатка СИРГС додељује годишњу награду најбољим дипломираним студентима из области рударства и геологије. Предлог даје Управни одбор.

Члан 29

Услови и начин предлагања и проглашења почасних и заслужних чланова, као и додела других признања регулише се посебним Правилником, који доноси Скупштина СИРГС.

2. Колективни чланови / чланице и организовање СИРГС

Члан 30

Савез инжењера рударства и геологије Србије, осим чланова, чине и колективне чланице тј. удружења:

 • - републичка струковна и мултидисциплинарна инжењерска удружења;
 • - инжењерска удружења основана на територијалном принципу: покрајинска, градска, регионална и општинска.
 • - Почасни члан СИРГС - најмање 8 (осам) година пуне и успешне активности у СИРГС-у.

Удружења свој рад и пословање остварују у складу са Законом, својим Статутом и другим општим актима, као и Статутом СИРГС чиј и су чланови.

Члан 31

Утврђивање предлога за пријем у чланство нових чланица СИРГС-а које су регистроване у складу са Законом о удружењима, врши Управни одбор на основу захтева удружења и прихватањем овог Статута, а одлуку о пријему доноси Скупштина СИРГС-а.

Досадашње чланице својом одлуком о прихватању Статута СИРГС аутоматски стичу чланство.

Члан 32

Назив новооснованог удружења не може бити идентичан називу других удружења која су уписана или уредно пријављена за упис у Регистар.

Назив удружења не сме да буде заменљив са називом другог удружења, нити да изазива забуну о удружењу, његовим циљевима или у погледу тога о каквој је врсти правног лица реч.

Члан 33

Чланице СИРГС имају својство правног лица и самосталне су у свом организовању и раду, осим у оним обавезама које произилазе изовог Статута и других нормативних аката СИРГС.

Посебне обавезе и одговНрности имају чланице у примени Правилника СИРГС, који се односе на кућни ред и коришћење пословног простора у Домовима инжењера и Правилника о заштити од пожара, ако исте у складу са одлукама органа СИРГС користе пословни простор СИРГС за свој рад.

За заједнички створене обавезе, СИРГС и чланице одговарају солидарно у складу са Уговором којим су уговорили заједничке послове и активности.

Члан 34

Све чланице СИРГС имају једнака права, обавезе и одговорности.

Права, обавезе и одговорности чланица СИРГС и њихових облика организовања су:

 • - да активно раде на остваривању сопствених циљева и задатака, као и програма и плана рада СИРГС и заједнички утврђених активности, не реметећи своје програме и планове рада;
 • - да преко својих представника буду биране и заступљене у органима и телима СИРГС-а и СИТС-а;
 • - да се међусобно информишу о активностима које планирају и покрећу;
 • - да дају иницијативу за разматрање питања од заједничког интереса;
 • - да спроводе ставове, закључке и одлуке које су донели органи и тела СИРГС;
 • - да поштују и придржавају се општих аката, докумената и одлука органа СИРГС;
 • - да се у потпуности придржавају свих правилника, докумената и одлука које се односе на коришћење радног простора у пословним просторијама СИРГС;
 • - да се придржавају Етичког кодекса СИТС-а и СИРГС-а;
 • - да у својим Статутима и Статутима својих облика организовања, у својим документима, часописима, публикацијама и др, обавезно истакну да су чланице СИРГС и да употребљавају стилизовани знак IT;
 • - да редовно информишу СИРГС о својим плановима и програмима рада.

Члан 35

Својство чланице СИРГС престаје:

 • - иступањем из СИРГС-а на захтев чланице;
 • - престанком рада чланице;
 • - неприхватање и непримењивање обавеза из овог Статута;
 • - искључењем чланице одлуком Скуштине СИРГС;
 • - престанком СИРГС;

Члан 36

Чланица којој је престало чланство у СИРГС, одговорна је за обавезе које је преузела до дана престанка својства чланице СИРГС, чиме и губи сва стечена права, а посебно и одмах губи право коришћења пословног простора СИРГС.

3. Интересни чланови

Члан 37

Интересни чланови СИРГС могу бити правна лица (предузећа, установе, удружења и сл.) која изразе жељу и потребу да са СИРГС остварују циљеве и задатке од заједничког интереса, као и да својим материјалним доприносом помажу активности и рад СИРГС и његових чланица.

Међусобна права и обавезе са интересним чланицама регулишу се посебним уговором.

VI - ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ РАДА И ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 38

СИРГС је заинтересован и посебно се ангажује у остваривању одређених интереса индивидуалних чланова СИРГС, који се одвијају и организују, поред осталог и у другим видовима и облицима организовања, рада и деловања и то: комитети, секције, комисије, организациони одбори, научни одбори, округли столови, семинари и форуми. Најстручнији облик организовања се спроводи кроз комитете. Комитети су обавезни да користе симболе из члана 2 Статута.

VII - КОНГРЕС

Члан 39

Конгрес је скуп инжењера рудара и геолога Србије, на коме се разматрају најзначајнија питања из делокруга рада СИРГС, развоја привреде, науке, технике и образовања рударско-геолошке струке.

Конгрес се одржава у складу са могућностима и потребама, о чему одлуку доноси Скупштина СИРГС.

VIII - ОРГАНИ СИРГС

Члан 40

Органи СИРГС-а су:

 • - скупштина
 • - управни одбор
 • - надзорни одбор
 • - суд части
 • - председник
 • - генерални секретар

1. СКУПШТИНА СИРГС-А

Члан 41

Скупштину СИРГС-а сачињавају сви чланови СИРГС-а. Када број чланова СИРГС-а нарасте дотле да се онемогућава ефикасан рад Скупштине и присуство већине чланова, на предлог Управног одбора донеће се одлука о измени и допуни Статута и конституисање Скупштине са утврђеним бројем чланова. Скупштина пуноважно одлучује у присуству више од половине својих чланова. Одлуке се доносе већином гласова присутних.

Када су у питању посебно значајне одлуке за постојања и рад СИРГС-а, као што су: измене Статута, избор председника и чланова Управног одбора, вишегодишњи Програми рада, значајнија питања за рударску и геолошку науку и струку, одлуке се доносе већином гласова свих чланова СИРГС-а.

Члан 42

Скупштином председава председник, а у случају његове спречености председник Управног одбора или лице које овласти председник.

Члан 43

Скупштина СИРГС:

 • - стара се о остваривању циљева и задатака и јединствене политике у вршењу послова из надлежости и делокруга рада СИРГС;
 • - доноси Статут СИРГС и његове измене и допуне;
 • - разматра и усваја извештај о раду и пословању, програм и план рада СИРГС и разматра извештаје о раду, програме и планове рада чланица СИРГС;
 • - усваја Етички кодекс СИРГС-а, Правилник о раду Суда части, Правилник о додели признања и Посло ник о раду Скупштине СИРГС-а;
 • - доноси одлуке о врсти и изгледу признања која додељује СИРГС и утврђује критеријуме за доделу посебних признања која додељује СИРГС, као и проглашава добитнике тих признања;
 • - доноси одлуке о оснивању и раду облика деловања СИРГС;
 • - врши пријем нових чланица у чланство СИРГС и искључује чланице СИРГС, на предлог Управног одбора;
 • - потврђује одлуке Управног одбора које су у надлежности Скупштине, донете по њеном овлашћењу, између две седнице Скупштине;
 • - одлучује о отуђивању непокретне имовине СИРГС-а;
 • - доноси одлуке о статусним променама и престанку рада СИРГС-а;
 • - одлучује о молбама и приговорима чланица у другом степену;
 • - одлучује о свим важнијим питањима која произлазе из законских обавеза и прописа, овог Статута и других општих аката.

Члан 44

Сккупштина се одржава по потреби, а најмање једном годишње, а изборна сваке четврте године.

Седницу Скупштине закаује председник СИРГС по сопственој иницијативи и на основу одлуке Управног одбора, а ванредну седницу на предлог 1/3 чланица СИРГС или 1/3 чланова Скупштине СИРГС или Надзорног одбора, који се подноси у писменој форми 30 дана пре одржавања Скушштине.

Члан 45

Скупштина пуноважно одлучује ако седници присуствује више од 50 % чланова Скупштине.

Скупштина пуноважно одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуке о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада СИРГС неопходна је већина од 50 % броја чланова Скупштине.

Уколико се седница Скупштине не може одржати због непостојања довољног броја присутних за пуноважно одлучивање, заказује се истог дана нова седница, на којој се пуноважно одлучује без обзира на број присутних.

Члан 46

Ближе одредбе о раду Скупштине, о саставу и раду њених чланова, начину сазивања и позивања утврђују се Пословником који доноси Скупштина.

Члан 47

О раду Скупштине води се скраћени запаисник, у коме се уносе основни подаци о одржавању седнице (место, време, број присутних, дневни ред, суштинанових предлога, попис дискутаната, те комплетне одлуке, закључци и сл.)

Записник је пуноважан када га потипше председавајући седнице и 2 (два) оверача записника.

2. УПРАВНИ ОДБОР

Члан 48

Управни одбор је орган СИРГС који управља СИРГС-ом и врши права и дужности у складу са Законом и овим Статутом.

Члан 49

Управни одбор има 3 члана.

Генерални секретар СИРГС-а је по функцији члан Управног одбора, а остала 2 члана Управног одбора бира Скупштина из реда активних и истакнутих чланова СИРГС и чланица.

Члан 50

Члановима Управног одбора мандат траје четири године, уз могућност поновног избора.

У току мандата, у складу са оправданим потребама и на предлог председника могуће је извршити попуно до 1/3 чланова Управног одбора, ако изабрани члан није активан или из оправданих разлога не може да учествује у његовом раду. Мандат овако изабраних чланова Управног одбора верификује Скупштина СИРГС на првој наредној седници.

Члан 51

Управни одбор у оквиру војих права и дужности обавља следеће послове:

 • - стара се о спровођењу програма и плана рада и остваривању утврђених циљева и задатака СИРГС;
 • - утврђује предлог годишњег плана и програма рада и доноси финансијски план прихода и расхода
 • - усваја годишњи обрачун о пословању и утврђује извештај о раду и пословању за Скупштину СИРГС;
 • - утврђује и спроводи програме међународне сарадње СИРГС;
 • - предлаже пријем нових чланица у чланство СИРГС;
 • - доноси одлуку о признањима које СИРГС додељује и предлаже чланове за државна, стручна и друга признања и одликовања;
 • - доноси одлуке о утрошку новчаних средстава за веће послове и активности коЈе нису утврђене финанасијским планом и које нису у надлежности овлашћеног заступника СИРГС;
 • - доноси одлуке у вези с текућим и инвестиционим одржавањем, набавком и отписом опреме веће вредности и отписа потраживања;
 • - доноси смернице у вези са коришћењем пословног простора, односа са закупцима и одлуке о коришћењу пословног простора чланица СИРГС;
 • - усваја правилнике о раду органа и тела СИРГС-а,
 • - именује главног и одговорног уредника и редакциони одбор часописа "Рударство и геологија";
 • - доноси одлуке о пружању помоћи чланицама СИРГС и другим правним и физичким лицима;
 • - усваја извештаје о годишњем попису;
 • - именује генералног секретара СИРГС;
 • - одлучује о учлањивању СИРГС у домаће и међународне професионалне и друге организације и асоцијације;
 • - покреће иницијативу за измене и допуне статута;
 • - усваја Пословник о свом раду;
 • - обавља и друге послове из делокруга рада СИРГС, које му повери Скупштина.

Члан 52

Управни одбор ради на седницама које сазива и којима председава председник УО СИРГС, а у његовом одсуству, генерални секретар или члан Управног одбора кога овласти председник.

Председника Управног одбора бирају чланови Управног одбора.

Седнице Управног одбора одржавају се по потреби, а најмање једанпут годишње.

Управни одбор пуноправно одлучује ако седници присуствује изнад 50% чланова Управног одбора и већином гласова присутних чланова.

Управни одбор за свој рад одговара Скупштини СИРГС.

Члан 53

У оквиру својих права и дужности органи СИРГС могу образовати и стална или повремена радна тела, као и своје помоћне органе. Састав, права и дужности радних тела утврђује орган СИРГС који их образује.

3. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 54

Надзорни одбор је самостални орган СИРГС.

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина са мандатом од четири године, који могу бити бирани поново.

Надзорни одбор има три члана, који из свог састава бирају председника.

Седнице Надзорног одбора СИРГС сазива и њима председава председник Надзорног одбора.

Чланови Управног одбора СИРГС не могу бити чланови Надзорног одбора СИРГС.

Члан 55

Надзорни одбор има право и дужност да контролише пословање СИРГС, а нарочито да прати доношење и спровођење Статута и других општих аката; да прати материјално и финансијско пословање СИРГС, у складу са позитивним законским прописима, финансијским планом и завршним рачуном СИРГС, као и наменско и рационално коришћење средстава СИРГС.

Надзорни одбор обавезно подноси извештај о свом раду Скупштини, а једном годишње, по завршном рачуну, сачињава извештај о материјално-финансијском пословању СИРГС, који подноси Скупштини са резултатима надзора упознаје Управни одбор и Генералног секретара, који су дужни да у вези са тим предузму одговарајуће мере.

Члан 56

Ради извршавања својих задатака, Надзорни одбор има право да захтева од генералног секретара и органа СИРГС да му поднесу на увид документа и податке са којима СИРГС располаже.

Надзорни одбор има право да разматра и даје мишљења о надокнадама члановима органа СИРГС и да тражи од корисника средстава добијених од СИРГС на увид документацију и податке о утрошку средстава, ради утврђивања чињеница које су значајне за пословање СИРГС.

Члан 57

Надзорни одбор на седницама доноси одлуке простом већином гласова укупног броја чланова.

Надзорни одбор доноси Пословник о свом раду.

4. СУД ЧАСТИ

Члан 58

Суд части чини три чланА које бира Скупштина из својих редова на период од четири године, који могу бити биРани поново.

Члан Суда части може бити члан СИРГС-а кога изабере Скупштина СИРГС-а на основу високих моралних норми и колегијалности, дугогодишњег активног ангажовања, рада и доприноса у остваривању циљева и задатака СИРГС-а, посебним достигнућима у струци, привредном и научном развоју Републике Србије и најмање 4 (четири) године пуне активности у СИРГС-у.

Члан 59

Суд части има дужност да штити стручни углед инжењерско-техничарске организације Србије. С тим циљем, Суд части предузима мере, покреће поступак и изриче мере против сваког члана, односно чланице, који руше углед СИРГС-а и њених чланова.

Члан 60

Ближе одредбе о организацији и раду Суда части регулишу се Етичким кодексом и посебним Правилником.

5. ПРЕДСЕДНИК СИРГС

Члан 61

Председника СИРГС бира Скупштина из својих редова. Председник СИРГС је и председник Скупштине СИРГС. Мандат траје четири године, уз могућност поновног избора.

Члан 62

Председника СИРГС-а:

 • - заступа СИРГС;
 • - прати и утиче на спровођење програма и плана рада СИРГС, одлука, закључака и ставова скупштине, управног и надзорног одбора;
 • - председава седницама скупштине;
 • - обавља и друге послове по одлуци Скупштине;
 • - даје пуномоћја другим члановима органа да могу да представљају СИРГС.

За свој рад председник одговара Скупштини и Управном одбору СИРГС.

У случају одсутности председника, његова овлашћења, послове и задатке обавља један од чланова управног одбора кога овласти председник.

5. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СИРГС

Члан 63

Генералног секретара СИРГС именује Управни одбор, на време од четири године, на основу предлога председника скупштине или 5 чланова СИРГС. Исто лице може бити поновно именовано.

Члан 64

Генерални секретар у скаду са Законом и овим Статутом обавља следеће послове:

 • - представља СИРГС у складу са Законом, Статутом СИРГС и другим општим актима;
 • - организује, усклађује и унапређује рад и пословање СИРГС и стара се о извршењу плана и програма рада, финансијског плана и одлука органа СИРГС;
 • - припрема општа акта, правила, упутства и решења;
 • - припрема и спроводи Статут и друга општа акта везана за организацију, рад и пословање СИРГС, Стручну службу и у вези са пословним простором, и подноси их Скупштини и Управном одбору на усвајање или сагласност, ако нису из његове надлежности;
 • - учествује у припреми седница свих органа и тела СИРГС и стара се о извршењу програма, одлука и закључака Скупштине, Управног и Надзорног одбора и осталих органа и тела и иста информише;
 • - координира рад чланица и предузима конкретне мере ради припреме и реализације заједничких обавеза и послова који произлазе из примене овог статута и закона, и оне који се односе на примену и спровођење других општих аката СИРГС, о коришћењу пословног простора СИРГС и заједнички утврђених, планираних и договорених задатака и послова;
 • - обавља и друге послове у складу са статутом и законом;
 • - за свој рад одговоран је Управном одбору и Скупштини СИРГС

IX - ИМОВИНА, ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И СРЕДСТВА СИРГС

Члан 65

СИРГС стиче имовину и своје приходе у складу са овим Статутом.

Имовина је у функцији циљева СИРГС и користи се искључиво за њихово остваривање и друге намене по одлуци органа СИРГС и у складу са потребама и могућностима за нормално и успешно одвијање рада и послова.

О имовини се стара, у оквиру својих овлашћења, председник, генерални секретар као и У правни одбор СИРГС-а.

Члан 66

Имовина СИРГС се користи једино за остваривање статутарних циљева.

Имовина СИРГС не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа СИРГС, руководству и запосленим или са њима повезаним лицима.

Повезаним лицима сматрају се лица која су као таква утврђена законом којима се уређују привредна друштва.

Одредбе става 1 и 2 овог члана не односе се на давање пригодних примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева СИРГС (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених.

Располагање имовином СИРГС супротно одредбама Закона о удружењима ништавно је.

Члан 67

За извршење циљева и заатака утврђених овим Статутом, СИРГС обезбеђује приход и средства из сопственог рада, од стручно-научних, образовних, издавачких и других активности, појединих програмских акција, обављањем привредних и других делатности које су у оквиру статутарних циљева и које су утврђене овим Статутом, финансирањем одређених активности СИРГС од стране надлежних институција, предузећа, интересних чланова и других субјеката, донација, добровољних прилога, поклона (у новцу или натури), финансијских субвенција, оставнина и из других извора, у складу са Законом и Статутом.

Делатности из области привреде које су утврђене овим Статутом уписују се у Регистар привредних субјеката и обављају се у складу са прописима којима је уређена област у које спадају ове активности које се обављају.

СИРГС нема право да остварену добит од привредне или друге активности расподељује својим члановима, чланицама, члановима органа и руководства СИРГС, запосленим или са њима повезаним лицима.

Физичка и правна лицакоја дају прилоге, поклоне и донације СИРГС могу бити ослобођена одговарајућих пореских обавеза у складу са Законом којим се уводи одговарајући јавни приход.

Члан 68

Средства СИРГС се утврђују и распоређују финансијским планом који доноси управни одбор сваке године, а најкасније до краја марта месеца за текућу годину. Резултати пословања исказују се завршним рачуном који усваја Управни одбор.

Члан 69

Чланице СИРГС могу, ради остваривања заједничких циљева и задатака, удруживати део својих средства на нивоу СИРГС.

Приликом предузимања заједничких активности и послова, посебним уговорима се утврђује начин финансирања и распоређивања прихода, као и друга питања везана за реализацију акција и послова.

Члан 70

За своје обавезе СИРГС одговара целокупном својом имовином.

Чланови, чланице и органи СИРГС могу лично одговарати за обавезе СИРГС-а, ако поступају са имовином СИРГС као да је у питању њихова имовина или злоупотреба СИРГС као форму за незаконите и преварне сврхе.

X - ЈАВНОСТ РАДА

Члан 71

Рад СИРГС и његових органа је јаван. Изузетно, орган СИРГС може одлучити да се седница или поједине тачке дневног реда одрже без присуства јавности.

Члан 72

СИРГС има свој часопис Рударство и геологија. Може имати и привремено или стално гласило, издаје књиге, приручнике, монографије и друга издања, чије се издавање утврђује Правилником о издавачкој делатности који усваја Управни одбор СИРГС.

СИРГС има свој веб-сајт који уређује и на њему објављује све важне садржаје рада, активности и информације.

XI - ПРЕСТАНАК РАДА СИРГС

Члан 73

СИРГС престаје да ради услучајевима предвиђеним Законом.

Одлуку о престанку рада СИРГС доноси Скупштина.

У случају престанка рада СИРГС, целокупна имовина привремено припада одговарајућој сродној оргаиизацији, тј. чланицама, до поновног оснивања исте организације у Републици Србији. Одлуку о томе, на предлог Надзорног одбора, доноси Скупштина СИРГС-а.

Члан 74

О престанку рада СИРГС на начин утврђен законом и овим статутом, председник СИРГС дужан је да у року од 15 дана извести надлежни орган, ради брисања из Регистра.

XII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 75

Измене и допуне Статута, врше се по поступку доношења Статута у складу са члану 45 овог Статута, а на иницијативу Управног одбора, Председника Скупштине или Генералног секретара.

Члан 76

За тумачење Статута, надлежни су Скупштина и генерални секретар.

Члан 77

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања и примењиваће се одмах у вези са садржајем који се односи на унутрашњу организацију, избор и рад органа и руководства и друге послове и активности СИРГС, осим оних који су у вези са регистрацијом и другим садржајима лимитираним Законом о удружењима, и она ће се примењивати од дана овере Статута у складу са Законом о удружењима.

Члан 78

Општа акта СИРГС која нису у супротности са одредбама Статута остају на снази, а остала ће се усагласити са овим Статутом у року од дванаест месеци од дана његовог усвајања.

Члан 79

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 80

Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на скупштини СИРГС .