ПОЈЕДИНАЧНО-ИНДИВИДУАЛНО ЧЛАНСТВО (ЧЛАНОВИ)

Индивидуални чланови СИРГС могу бити: редовни, почасни и заслужни.

Редовни чланови су: дипломирани инжењери рударства и геологије.

Почасни и заслужни чланови СИРГС-а могу бити и лица других струка која активно сарађују на реализацији циљева и задатака рударско-геолошке струке.

Чланови се учлањују у СИРГС на основу личне жеље. СИРГС наплаћује чланарину одређену одлуком скупштине.

Сви чланови добијају чланску карту која је јединствена за целу организацију Србије.

СИРГС је обавезан да води евиденцију о свим члановима, плаћеним чланаринама и другим подацима.

Права редовних чланова су:

 • - да проширују и усавршавају своје стручно знање кроз активности у СИРГС или чланицама СИРГС-а;
 • - да учествују у радним, стручним и другим активностима чланице СИРГС-а и дају свој стручни и други допринос;
 • - да остварују увид у рад, да се изјашњавају о раду и да предлажу мере за бољи и савременији рад организације;
 • - да буду бирани у органе и тела СИРГС-а и СИТС-а;
 • - да траже и уживају заштиту својих права;
 • - да се користе повластицама које су чланице СИРГС и СИТС у могућности да им пруже.

Дужности редовних чланова су:

 • - да раде на остваривању циљева и задатака СИРГС-а;
 • - да усавршавају и развијају техничке науке, да негују заједнички рад на унапређењу стручне размене искуства и општег техничког напретка;
 • - да поштују и да се придржавају одредби Статута и осталих аката СИРГС и чланица СИРГС;
 • - да поштују Етички кодекс и одлуке Суда части СИРГС-а и СИТС-а;
 • - да спроводе у дело одлуке и закључке органа СИРГС-а;
 • - да учествују у радним и стручним активностима СИРГС-а;
 • - да редовно измирују своје чланарине.

Посебна права и дужност чланова СИРГС утврђују се овим Статутом или другим актима.

Избор за почасног члана jе признање појединцима, инжењерима другим лицима, која су се истакла посебним достигнућима у струци, у привредном и научном развоју Републике Србије и СИТС-а.

За заслужног члана може бити изабран редовни члан СИРГС-а, на основу дугогодишњег активног ангажовања, рада и доприноса у остваривању циљева и задатака СИРГС-а.

Почасне и заслужне чланове проглашава Скупштина СИРГС.

Као изрази захвалности за рад и постигнуте резултате у остварењу циљева и задатака СИРГС-а, својим члановима СИРГС додељује следећа признања:

 • - Захвалница појединцима и институцијама за успешно остварену активност у СИРГС-у.
 • - Заслужни члан СИРГС - најмање 4 (четири) године пуне активности у СИРГС-у.
 • - Почасни члан СИРГС - најмање 8 (осам) година пуне и успешне активности у СИРГС-у.

Предлог даје Управни одбор

У циљу подстицаја развоја научног подмлатка СИРГС додељује годишњу награду најбољим дипломираним студентима из области рударства и геологије. Предлог даје Управни одбор.

Услови и начин предлагања и проглашења почасних и заслужних чланова, као и додела других признања регулише се посебним Правилником, који доноси Скупштина СИРГС.